การประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2564 

 

เรื่อง “ยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทย ในห้วงเวลาที่พลิกผัน"

 (Resilient Thai Higher Education in Time of Disruption) 

และการประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ

 

 

 

จัดโดย ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ร่วมกับสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 


ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทย ในห้วงเวลาที่พลิกผัน
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เสวนาวิชาการ เรื่อง "เส้นทางอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ"
โดย ผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

เสวนาวิชาการ เรื่อง “การอยู่รอดและทิศทางของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ นายกสภา/อธิการบดี จากมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 

  

กำหนดการสำคัญ (ขยายเวลาส่งผลงาน)

ตั้งแต่บัดนี้ -  5 15 ตุลาคม 2564 ลงทะเบียนล่วงหน้าและส่งบทคัดย่อ
15  25 ตุลาคม 2564 วันสุดท้ายการส่งบทความฉบับเต็ม
ตั้งแต่บัดนี้ - 5 พฤศจิกายน 2564 ลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับผู้เข้าร่วมงาน
18 – 19 พฤศจิกายน 2564 วันที่จัดงานประชุมวิชาการ

 

สาขาการนำเสนอผลงานวิจัย

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. นวัตกรรมเพื่อชุมชนและรับใช้สังคม
5. วิจัยจากงานประจำและวิจัยในชั้นเรียน

 

ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการเผยแพร่ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมฉบับเต็มแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proceedings)

ซึ่งบทความในแต่ละสาขาที่มีคุณภาพสูงจะได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย (PAAT Journal) 

http://www.thaipaat.com/paat_journal/main/

www.thaipaat.com/main/ 

 

 


   ผู้สนับสนุนงานประชุมวิชาการ


โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2564

18 – 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyrights © All Rights Reserved by โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2564